fbpx

תקנון שימוש באתר

SPIRIT – (להלן: האתר או SPIRIT)

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי שימוש אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים.

כל התכנים באתר לרבות מאמרים, פרסומים, דעות, כתבות, תרגומים וכיוצ”ב שיועמדו לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות SPIRIT (כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.

SPIRIT דוגלת בחופש הביטוי אך גם על רמת ביטוי נאותה וחוקית. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע
פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ’ט בו הנך נמצא.

SPIRIT רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט וSPIRIT אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, SPIRIT לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות
לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל.

SPIRIT לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות
שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

כל הזכויות על החומר המופיע באתר, לרבות יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שמורות לSPIRIT. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של SPIRIT בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של SPIRIT בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב
ומראש.

SPIRIT ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים. זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, SPIRIT אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית
לפעולותיך ולתוצאותיהן.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת SPIRIT, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי SPIRIT בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר
ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

SPIRIT רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי SPIRIT בקשר לכך.

SPIRIT אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשב. נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל SPIRIT או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, SPIRIT לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

SPIRIT תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר SPIRIT. במקרה זה רשאית SPIRIT למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

SPIRIT רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. SPIRIT לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

אין SPIRIT מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר SPIRIT אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, SPIRIT לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל SPIRIT אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים
באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר SPIRIT ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

SPIRIT רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר SPIRIT אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.